top of page

Cải tiến Lean cho lĩnh vực nhà hàng trong bối cảnh đại dịch Covid-19