top of page

Dịch Vụ

Tư Vấn Dự Án

FreeGreatPicture_com-50275-business-peop

Những nội dung chính :

139-512.png

Dẫn dắt sự thay đổi

 Quản trị sự thay đổi

Quản trị chiến lược Hoshin Kanri

Quality-10-512.png

Cải thiện năng suất 

Quản trị chất lượng

Tối ưu hoá năng lực Kaizen

(Tự động hoá, SCADA)

10-512.png

Chuyển hoá sản xuất  và doanh nghiệp theo mô hình Lean

Management-512.png

Bảo trì năng suất tổng thể

Simultaneous_work-512.png

Tối ưu hoá năng lực và gắn kết

nguồn nhân lực để tạo nên

lợi thế cạnh tranh

x-23-512.png

Lean 2.0
Đánh giá "mức độ
trưởng thành Lean LMA"
Lean và phát triển bền vững

office-working-town-building-512.png

5S, An toàn, Nhà máy trực quan

& tổ chức môi trường làm việc

warranty-quality-award-guarantee-standar

Các tiêu chuẩn ISO

bottom of page