top of page

DỊCH VỤ

KHẢO SÁT VÀ

ĐÁNH GIÁ

Eye Trial Frame

Những nội dung chính :

Đánh giá mức độ trưởng thành của văn hoá An toàn - Culture of Safety Maturity Assessment (COSMA)

Đánh giá rủi ro

Đánh giá hệ thống 6S và

Quản lý trực quan

Đánh giá quản trị nguồn nhân lực - Human Resource Management Assessment Tool (HRMAT)

Chứng nhận chuyền Lean

Đánh giá mức độ trưởng thành
hệ thống Lean (LMA)

bottom of page