top of page

DỊCH VỤ

CỐ VẤN

CHIẾN LƯỢC

1_AgfSnRKhittO9WcevwfDhQ.jpeg

Những nội dung chính

think-big-head-diea-creative-startup-bus
plan-flow-chart-timeline-discuss-512.png
presentation-training-teaching-meeting-d
transform-adaptation-change-reform-rebra

Tư duy SWOT & PDCA 
Hệ thống hoạch định và điều hành
Kiểm soát và thực thi chiến lược
Sơ đồ tổ chức hoạch định Hoshin

Quan hệ giữa quản lý hàng ngày & Hoshin Kanri
Trọng điểm của Hoshin, yếu tố đầu vào và đầu ra
Quy trình “tương tác” của kế hoạch Hoshin
Quy trình kỷ luật Hoshin Kanri

Triển khai chính sách
Chuyển giao mục tiêu
Vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo và quản lý
Tư duy A3 và báo cáo chiến lược A3

Mô hình Catch ball
Quản trị sự thay đổi – John P. Kotter 
Các bước trong hoạch định Hoshin và đo lường

bottom of page