top of page
AW19_B_Studio_Assets_Varsity_Product_Gro

Tư vấn thiết kế sơ đồ

nhà máy tổng thể Tuấn Việt

Dự án này do Kim Dang Consulting tư vấn thiết kế sơ đồ bố trí mô hình sản xuất Lean tổng thể toàn nhà máy cho Công ty Tuấn Việt Shoes. Nội dung cơ bản bao gồm :
1. Thành lập ban quản lý dự án, thiết lập sơ đồ tổ chức.
2. Nguyên lý bố trí và thiết kế mô hình Lean/Cell để đạt được các mục tiêu sau :
- Tăng năng suất.
- Cải thiện chất lượng.
- Loại bỏ hoặc giảm lãng phí.
- Giảm mệt mỏi và nâng cao tinh thần làm việc.
- Giảm sửa chữa, tái chế, hỏng hóc.
- Rút ngắn thời gian giao hàng.
3. Kỹ thuật vẽ và phân tích sơ đồ quy trình : Spaghetti, Top down, SIPOC, PFC.
4. Phân tích hiện trạng cơ sở vật chất nhà xưởng.
5. Kỹ thuật vẽ sơ đồ lưu trình giá trị VSM.
6. Bố trí máy móc và công cụ theo mô hình Lean/Cell và quy trình kỹ thuật.
7. Thủ pháp quản lý kho theo mô hình 6S.
8. Các chỉ số đo lường trong sản xuất Lean/KPI.
9. Thiết kế sơ đồ mô phỏng trên sa bàn: hoàn tất các phương án mô hình chuyền Lean/Cell mô phỏng trên sa bàn. Đưa ra bản vẽ kỹ thuật tổng thể toàn nhà máy. Thiết lập và đệ trình các phương án đề xuất sắp xếp sơ đồ layout mới lên Ban lãnh đạo công ty.

Hình ảnh trong quá trình đào tạo

bottom of page