top of page
46bc6b847a65843bdd74.jpg

Quản trị sự thay đổi

- Tuấn Việt Shoes -

Đây là chương trình đào tạo được thiết kế chuyên biệt cho công ty giày Tuấn Việt :
1. Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về Lean, 5 nguyên lý và lợi ích của Lean so với 
các phương pháp sản xuất truyền thống :
- Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, an toàn và tôn trọng lẫn nhau
- Nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành
- Nâng cao tinh thần, thái độ làm việc và tiếng nói của người lao động
2. Hiểu về các công cụ Lean cơ bản hỗ trợ cho sản xuất Lean.
3. Chuẩn bị nhân lực và tư duy lãnh đạo Lean hỗ trợ định hướng chiến lược 
dài hạn chuyển đổi sang Phương thức Lean của công ty :
- Hiểu được cơ bản kỹ năng lãnh đạo trong Doanh nghiệp Lean và vai trò của
lãnh đạo trong việc đưa tổ chức lên cấp độ kế tiếp.
- Xác định hệ thống quản trị doanh nghiệp Lean được tích hợp để giúp công
ty cải thiện hiệu quả kinh doanh, phát triển bền vững.
- Cải thiện kỹ năng giao tiếp, tinh thần đồng đội, xây dựng môi trường văn hóa tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau
- Tạo động lực và gây ảnh hưởng tốt hơn cho các thành viên (công nhân)

Hình ảnh trong quá trình đào tạo

bottom of page