top of page

Một lãnh đạo xuất sắc cần thấu hiểu cả "Dữ kiện" và "Dữ liệu" đang tuần hoàn trong doanh