top of page

Không, Lean và Hệ thống Just In Time không phải là tội đồ trong cơn khủng hoảng cung ứng toàn cầu.