top of page

LÃNH ĐẠO VỚI PHƯƠNG PHÁP GEMBA VÀ SỰ KIỆN THỜI SỰ BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ