top of page

Ứng dụng Phương pháp 5S trong ngành Y tế và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19