top of page

DỊCH VỤ

ĐÀO TẠO

KỸ NĂNG MỀM

analytics-professionals-looking-for-bann

Những nội dung chính :

Presentation
Kỹ năng thiết yếu

Kỹ năng quản lý sản xuất (SSD). Tải đề cương
Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả (PDCA). Tải đề cương

Triển khai chính sách Hoshin Kanri. Tải đề cương
Kỹ năng quản lý dự án. 
Kỹ năng dẫn dắt.
Kỹ năng giao tiếp. Tải đề cương

Kỹ năng hướng dẫn công việc (JI). Tải đề cương

Phương pháp cải tiến công việc (JM). Tải đề cương

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ trong công việc (JR). Tải đề cương

Kỹ năng hợp tác và làm việc đội nhóm. Tải đề cương

Business Handshake
Xu hướng

Kỹ năng quản lý cảm xúc. 
Kỹ năng quản lý thời gian. 
Khảo sát mức độ hài lòng Kaizen. 
Kỹ năng giải quyết xung đột. 

Quản trị sự thay đổi. Tải đề cương

Văn hóa doanh nghiệp. Tải đề cương

Kỹ năng khai vấn (Coaching skill). 

Nghi thức ứng xử chuyên nghiệp trong kinh doanh. 

Kỹ năng ra quyết định (Decision making). Tải đề cương

Kỹ năng thương lượng và đàm phán.

Kỹ năng thuyết trình bằng nghệ thuật kể chuyện. Tải đề cương

Trí tuệ cảm xúc (Emotional intelligence). 

Kỹ năng quản lý hiệu suất cá nhân.

Kỹ năng nhận thức linh hoạt. 

Kỹ năng xã hội. 

bottom of page