top of page
matthew-wolf-adidas-china-conceptstore-r

Chương trình đào tạo và tư vấn

Lean cho Công ty giày Apache

Đây là dự án đào tạo Lean được Kim Dang Consulting thiết kế chuyên biệt cho Công ty giày Apache - có nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang.

Nội dung tổng quát của khóa đào tạo là "Thiết kế và Quản lý chuyền sản xuất theo

Mô hình Lean" , nhằm đạt được các mục tiêu sau :

1/ Giúp cho ban quản lý và nhóm dự án nhận thức về các lợi ích của Lean : năng suất và chất lượng cao hơn, tiết kiệm chi phí, thời gian sản xuất ngắn hơn, tính linh hoạt, xây dựng văn hóa mới trong môi trường làm việc để nâng cao giá trị thương hiệu và hình ảnh tích cực của công ty.
2/ Hỗ trợ xây dựng dây chuyền Lean thí điểm để làm mẫu cho các giai đoạn tiếp theo.
3/ Cải thiện việc tổ chức không gian làm việc trong các chuyền thí điểm, và mở rộng sang các khu vực liên quan khác.
4/ Trợ giúp xây dựng chương trình cải tiến liên tục qua Kaizen.
5/ Cung cấp phương pháp và thảo luận với nhóm để cải thiện : 
- Sơ đồ bố trí nhà máy tổng thể.
- Thiết kế sơ đồ chuyền may để đạt được năng suất và chất lượng cao hơn.
- Thời gian sản xuất ngắn hơn. 
- WIP & tồn kho thấp hơn. 
- Linh hoạt hơn để thích ứng với việc thay đổi nhanh chóng sang các mô hình mới.
6/ Đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ huấn luyện nội bộ các chuyền thí điểm - để làm nguồn lực chính để hỗ trợ hành trình tăng trưởng.
7/ Hỗ trợ ban lãnh đạo nhà máy huấn luyện và thúc đẩy ở cấp độ nhà máy để đáp ứng Lean KPIs nội bộ và các yêu cầu của Adidas (đối tác của Apache) - thông qua hệ thống Hoshin Kanri.
8/ Hỗ trợ đạt được mục tiêu chiến lược năm 2020 : "Tối ưu hóa Năng lực Sản xuất" và "Đa dạng hệ thống Tự động hóa".

Hình ảnh trong quá trình đào tạo

All Videos

All Videos

All Videos
Search video...
Đào tạo Lean công ty giày Apache - Ngày 1 (01/08/2019)

Đào tạo Lean công ty giày Apache - Ngày 1 (01/08/2019)

02:16
Play Video
Đào tạo Lean công ty giày Apache - Lean Simulation Game

Đào tạo Lean công ty giày Apache - Lean Simulation Game

03:09
Play Video