top of page

 

DỊCH VỤ

ĐÀO TẠO LEAN

VÀ TƯ VẤN LEAN

Toyota-Production-System-Lean-Manufactur

Những nội dung chính

Thiết kế không tên (34).png

Lãnh đạo Lean :

Quản trị sự thay đổi
Hoshin Kanri – Triển khai chính sách
Mô hình A3
Tư duy Kaizen
Tiêu chuẩn hóa công việc cho lãnh đạo
Văn hóa Lean culture & văn hóa trao quyền
Đào tạo đánh giá mức độ trưởng thành Lean ( Lean Maturity Assessment )
Đào tạo Lean 2.0
Mô hình huấn luyện KATA

Doanh nghiệp Lean :

Đại cương về Lean; Trò chơi mô phỏng Lean
Hệ thống đề xuất Kaizen và sự kiện Kaizen
5S, An toàn và QLTQ
Quản trị chất lượng, SPC
Dự án DMAIC 
POKA YOKE
GEMBA, Ohno
Mô hình Kano, Kata

Sơ đồ Layout Lean/Cell

Jidoka

Chuyển đổi nhanh/ SMED

Tiêu chuẩn hóa công việc

Phương pháp giải quyết vấn đề PDCA

Sơ đồ quy trình

Phân tích và triển khai KPIs

Lean trong ngành dịch vụ :

Những nguyên lý cơ bản Lean
Trò chơi mô phỏng Lean
5S, An toàn và QLTQ
Hệ thống Kanban
Nhận diện và loại bỏ lãng phí
KAIZEN
Mô hình KANO
Kỹ thuật vẽ sơ đồ quy trình
Sơ đồ lưu trình giá trị VSM trong dịch vụ
Giải quyết vấn đề PDCA
KPIs​

Đào tạo trong công nghiệp :

Kỹ năng hướng dẫn công việc  (JI)
Kỹ năng cải tiến phương pháp làm việc (JM)
Kỹ năng thiết lập quan hệ trong công việc (JR)
Tổ chức môi trường làm việc an toàn (JS)
Kỹ năng giải quyết vấn đề (PS)

bottom of page